31 Ağustos 2018

Kimlik Konulu Makalem Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi’nde Yayımlandı

ile Emrah Konuralp
Share

Uluslararası önemli bir akademik dizin olan Emerging Sources Citation Index’te (ESCI) taranan ‘Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi‘nin Ağustos/2018 sayısında kimlik, etnisite, ulus, çokkültürcülük konulu makalem yayımlandı.

“Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü, Yeniden Kabilecilik mi?” başlıklı makalemin özeti şöyle:

Çeşitli öğelerin bir araya gelmesiyle üretilen, biçimlenen, değişen, dönüşen, yeniden üretilen etnik kimliği oluşturan öğelerin başında gelen milliyet, ırk, sınıf, din, toplumsal cinsiyet ve dil kimliği oluştururken genellikle iç içe geçer ve tikel bir etnik kimliğin tarihsel biçimleniş koşulları dolayımıyla bu öğelerden hangisinin diğerlerine göre baskınlığı değişkendir. Bu makalede kimlik kavramının öznel ve öznelerarası boyutlarından hareketle etnisite-milliyet etkileşimi üzerinden çözümlemesi yapılmaktadır. Tikelin evrenselle bağının koptuğu çokkültürcü paradigmanın kimlik çatışmalarını çözmek bir yana demokratik toplumu temelsizleştirme tehlikesine dikkat çekilirken yeniden kabileselleşme olarak adlandırılabilecek olan kabileciliğe dönüş eğilimi ele alınmaktadır. Bu anlamda, çokkültürcülüğün çelişkilerine işaret etmek adına bu makalenin temel amacı, akraba kavramlar olan etni ve ulus ile etnisite ve milliyetçilik arasındaki -parçalanmış toplumlara yol açan-ilişkileri ortaya koymaktır.

Makalenin tamamı ise şu şekilde:

İndir (PDF, 433KB)